VEDTÆGTER

1. Navn og hjemsted

1.1 Foreningens navn er Foreningen SpringDanmark
1.2 Foreningens hjemsted er Storkøbenhavn.

2. Formål

2.1 Foreningens formål er at understøtte udviklingen af Dansk Springsport, så Danmark bliver blandt de førende nationer i ridebanespringning.

 

3. Kriterier for medlemskab

 

3.1 Enhver fysisk og juridisk person med interesse for springsport kan blive medlem af foreningen.

3.2 Bestyrelsen kan nægte optagelse, når særlige grunde taler herfor, og 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for afvisning. Såfremt den optagelses-søgende ønsker det, skal nægtelsen dog efterprøves af førstkommende ordinære generalforsamling.

3.3 Et udtrådt eller udelukket medlem kan kun genoptages, såfremt pågældendes eventuelle ældre gæld til foreningen er udlignet.

3.4 Medlemmer, der er ekskluderet af generalforsamlingen i kraft af manglende opfyldelse af deres medlemspligter, kan kun genoptages, hvis 2/3 af de fremmødte på en generalforsamling stemmer for genoptagelse.

4. Medlemsforpligtelser

4.1 Medlemmerne skal overholde foreningens vedtægter og beslutninger, der lovligt er vedtaget af generalforsamlingen.

5. Kontingent

5.1 Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for hvert regnskabsår og indbetales til foreningen efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse.

5.2 Ved indmeldelsen betales forholdsmæssigt kontingent for den resterende del af det regnskabsår, hvori indmeldelsen finder sted.

6. Udtrædelse

6.1 Udmeldelse af foreningen kan ske skriftligt med 3 måneders varsel til udgangen af et regnskabsår.

6.2 I intet tilfælde af medlemskabets ophør har det pågældende medlem krav på at få udbetalt andel af foreningens aktiver eller formue.

7. Eksklusion

7.1 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der ikke opfylder de forpligtelser, der følger af medlemskabet, eller som handler til skade for foreningen. Beslutningen kan af den ekskluderede appelleres til generalforsamlingen, der med 2/3 majoritet af de fremmødte træffer endelig afgørelse om eksklusion. Eksklusionen har virkning fra det tidspunkt, bestyrelsen beslutter, medmindre beslutningen inden 4 uger efter, den er meddelt medlemmet, appelleres til general-forsamlingen, i hvilket tilfælde den har virkning fra datoen for generalforsamlingens afholdelse.

7.2 Medlemmer, der uanset påkrav ikke betaler forfaldent kon-tingent, slettes uden videre fra det pågældende regnskabsårs udløb. Medlemmer, der ikke længere opfylder betingelserne for medlemskab, slettes ved bestyrelsens foranstaltning.

7.3 Eksklusion eller slettelse på grund af kontingentrestance fritager ikke for kontingentforpligtelsen for det regnskabsår, i hvilket udelukkelsen finder sted.

8. Hæftelse

8.1 For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens til enhver tid værende formue.

8.2 Ingen af medlemmerne hæfter for foreningens forpligtelser.

9. Struktur

9.1 Foreningens organer er generalforsamlingen og bestyrelsen.

10. Generalforsamlingen

10.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

10.2 Generalforsamlingen indkaldes på bestyrelsens foranledning med et varsel på mindst 14 dage. Indkaldelsen kan foregå elek-tronisk via e-post.

10.3 Indkaldelsen skal indeholde dagsordenen og de forslag, der måtte være til behandling, og for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsregnskabet. Såfremt der på en generalfor-samling skal behandles forslag, til hvis vedtagelse der udkræves særlig repræsentation eller majoritet, skal dette fremgå af indkaldelsen. Generalforsamlingen afholdes på det af bestyrelsen fastsatte sted.

10.4 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned.

10.5 Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning herom af en general-forsamling eller af bestyrelsen, eller når en sådan begæres afholdt af mindst 20 % af foreningens medlemmer, hvilken begæring tillige skal angive de emner eller forslag, der ønskes behandlet.

10.6 Medlemsforslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. januar.

10.7 På generalforsamlingen har hvert medlem een stemme.

10.8 Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med almindeligt (simpelt) stemmeflertal af de afgivne stemmer, hvortil ikke henregnes blanke eller ugyldige stemmer.

10.9 Beslutning om foreningens opløsning eller om ændring af foreningens vedtægter kan alene vedtages, såfremt mindst halv-delen af foreningens medlemmer er til stede ved generalforsamlingens påbegyndelse, og forslaget vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer, hvortil ikke henregnes blanke eller ugyldige stemmer. Såfremt et sådant forslag måtte opnå nævnte majoritet, men halvdelen af foreningens medlemmer ikke er til stede, skal bestyrelsen indkalde til en ny generalforsamling til afholdelse senest 6 uger efter den første general-forsamling, hvor forslaget da kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset hvor mange medlemmer der er repræsenteret.

10.10 Et medlem kan give et andet medlem fuldmagt til at møde på generalforsamlingen og stemme for sig. Ingen kan dog stemme i henhold til mere end een fuldmagt.

10.11 Alle generalforsamlinger ledes af en dirigent udpeget af bestyrelsen. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende generalforsamlingens afholdelse og forløb, sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivelsen og dens resultater. Bestyrelsen drager omsorg for, at der af generalforsamlingen udfærdiges et referat, der skal underskrives af dirigenten.

10.12 Såfremt begæring herom fremsættes af mindst 5 af de i generalforsamlingen deltagende medlemmer, eller såfremt dette bestemmes af dirigenten, finder afstemningerne sted skriftligt.

11. Dagsorden

11.1 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 
2. Forelæggelse af årsregnskabet med forslag til anvendelse af årets resultat 
3. Kontingentfastsættelsen for det kommende år 
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
5. Valg af revisor 
6. Forslag fra bestyrelsen eller foreningens medlemmer 
7. Eventuelt

 

12. Bestyrelsen

12.1 Foreningen ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på mellem 4 og 9 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, således at omtrent halvdelen af medlemmerne afgår i lige år og omtrent halvdelen i ulige år. Genvalg kan finde sted to gange. Ved et bestyrelsesmedlems afgang i en valgperiode er bestyrelsen selvsupplerende.

12.2 Bestyrelsen konstituerer sig hvert år umiddelbart efter den ordinære generalforsamling med valg af formand, næstformand og kasserer. Der nedsættes et forretningsudvalg bestående af formand, næstformand og sekretariat.

12.3 Bestyrelsen er alene beslutningsdygtig, hvis mindst 3 medlemmer, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

12.4 Bestyrelsen træffer alle sine beslutninger med almindeligt (simpelt) stemmeflertal.

12.5 Bestyrelsen fastsætter herudover selv sin forretningsorden.

12.6 Bestyrelsen kan i nødvendigt omfang antage lønnet arbejdskraft.

13. Tegningsregel

13.1 Foreningen tegnes af bestyrelsens formand i forening med næstformanden eller i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer. 

13.2 Kassereren kan på egen hånd betale regninger inden for et beløb af **.

13.3 Alle regninger skal forbi Formand eller Næstformand og godkendes inden de kan betales

14. Regnskab og revision

14.1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
 
14.2 Årsregnskabet skal opgøres under omhyggelig hensyntagen til bestående værdier, rettigheder og forpligtelser og i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelsen.
 
14.3 Foreningens regnskab revideres af en af generalforsamlingen for eet år ad gangen valgt revisor.

15. Opløsning

15.1 Beslutning om foreningens opløsning, herunder om foreningens sammen-slutning med en anden forening, kan alene træffes af generalforsamlingen. 

15.2 I tilfælde af beslutning om foreningens opløsning vælger generalforsamlingen et likvidationsudvalg på 3 medlemmer, som træder i bestyrelsens sted, og som forestår afviklingen af foreningen og herunder drager omsorg for, at al gæld og alle forpligtelser, der påhviler foreningen, bliver fyldestgjort. 

15.3 Formuen skal ved likvidationens afslutning udloddes til danske rideklubber til anvendelse inden for det i pkt. 2.1 nævnte formål. 

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 9. oktober 2020.

Tak for vores sponsorer